کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب در مرکز کوشا برگزار شد

 با حضور مدیران دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید در مرکز صنعتی کوشا  واحد استان تهران غرب برگزار شد.

 این کارگاه جهت آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید برگزار شد که جناب آقای دکتر فریدون قربانیان نیز به عنوان رییس دانشگاه علمی کاربردی بادران  و جناب آقای موسوی به عنوان مدیرحراست  و سرکار خانم موسوی عامل اجرائی  از مرکز علمی و کاربردی بادران گستراندر این جلسه حضور داشتند