اولین نشست آشنائی مراکز جدیدعلمی وکاربردی در جلسه ای با مدیرو معاونین محترم دانشگاه علمی کاربردی واحد غرب استان تهران

اولین نشست آشنائی مراکز علمی وکاربردی در جلسه ای با مدیرو معاونین محترم دانشگاه علمی کاربردی واحد غرب استان تهران

این نشست  با حضورآقای دکتر پیش بین ریاست محترم واحد غرب استان تهران و معاونین ایشان از واحد های مختلف دانشگاه وهمچنین سرپرستان موسسات وشرکت های متقاضی تاسیس دانشگاه علمی و کاربردی در محل دانشگاه علمی کاربردی واحد غرب استان تهران تشکیل گردید .

دکتر پیش بین ضمن خوش آمد گوئی به 5 مرکز جدید که مجوز تاسیس از دانشگاه علمی کاربردی اخذ نموده اندو به خانواده بزرگ دانشگاه پیوسته اند ،هدف از برگزاری این دوره راآشنائی بیشتر سرپرستان مراکز علمی و کاربردی  عنوان نموده و به تشریح جزئیاتی درباره شروع این رسالت پرداختند.

در این جلسه مدیر عامل محترم شرکت بادران به عنوان سرپرست موقت مرکز علمی و کاربردی شرکت شبکه بادران گستران  و خانم موسوی به عنوان عامل اجرائی دانشگاه در جلسه حضور یافتند .

پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید ، شامل هواپیمایی ناجا، بیمه رازی، شرکت گلستان، شرکت تعاونی روستایی شباهنگ شهریار و شرکت شبکه بادران گستران بودند.

آقای دکتر پیش بین ضمن آرزوی موفقیت برای مراکز جدید تاکید داشتند تا مراکزبا تمام ظرفیت و رعایت قوانین تلاش نموده تا در زمره مراکز آموزش عالی برتر قرار گیرند و هر یک از مدیران شرکت های متقاضی با معرفی شرکت های تابعه، چشم انداز و اهداف خود را از تاسیس دانشگاه عنوان نمودند.