مرکز علمی و کاربردی بادران در مسیر بین الملل شدن

مرکز بادران و رسیدن به واحد دانشگاهی بین المللی

بازدید هیاتی متشکل ازآقای دکتر دلاوری  مشاورریاست محترم کل دانشگاه جامع و مدیرامور بین الملل وآقای دکتر پاکروان  درحوزه بین الملل ازستادکل دانشگاه جامع به همراه آقای دکتر پیش بین ریاست و خانم دکتر کاظمی و  آقای مهندس غفاری از واحد غرب استان تهران که درروز چهارشنبه29 بهمن ماه از مرکز علمی کاربردی شرکت شبکه بادران  گستران با همراهی ریاست محترم مرکز و پرسنل آموزش  انجام پذیرفت.

آقای دکتر فریدون قربانیان ریاست مرکز دراین نشست دوستانه ،اهداف خود جهت دستیابی به آموزش در حوزه بین الملل و اهمیت آن را مطرح نمودند..
آقای دکتر دلاور همچنین با توجه به توانمندی وفضاو امکانات آموزشی مرکز بادران این مرکز را بسیار مستعد و مناسب جهت برگزاری همایش و سمینارهای آموزشی وپژوهشی بین المللی دانشگاه دانستند و همچنین  توانائی تبدیل شدن به یکی ازمعدود مراکزی که مجوز اخذ دانشجودرحوزه بین الملل  رادارامی باشد.در ادامه این نشست  بازدیدی نیز از سالن آموزش و سالن همایش شرکت بادران و کلاسها و فضای آموزشی مرکز علمی کاربردی انجام پذیرفت..