زمان ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی1401-1400

زمان ثبت نام

زمان انتخاب واحد نیمسال اول1400-1401 به تفکیک نیم سال ورود به شرح زیر می باشد.

کاردانی نیمسال ورود(991) زمان انتخاب واحد23 شهریور1400

کاردانی نیمسال ورود(992) زمان انتخاب واحد25 شهریور1400