افتتاح مرکز آموزش علمی و کاربردی شرکت بادران گستران

مرکز آموزش علمی و کاربردی شرکت بادران گستران افتتاح شد .

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب برگزار شد

کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات آموزشی و اجرایی برای پنج دستگاه متقاضی تاسیس مرکز جدید در دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب در مرکز کوشا برگزار شد